fbpx
Çocuk

Recep Güloğlu, İnanç Şamil Sarıcı, Süleyman Bademler, Selman Emirikçi, Halim İşsever, Hakan Yanar, Cemalettin Ertekin

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 61-64 |

DOI: 10.5505/tjtes.2012.54775

Amaç: Bu çalışmada, üzerine televizyon (TV) düşmesi sebebiyle yaralanan çocukların risk faktörleri, yaralanma çeşitleri ve cerrahi girişimler geriye dönük olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Travma ve Acil Cerrahi Birimine başvuran 42 çocuk hasta dahil edildi. Olguların tümünde demografik ve yaralanma detayları, televizyon tipleri, mobilya türü, yaralanmanın mekanizması, pediatrik travma skoru (PTS), pediatrik Glaskow koma skalası (PGKS), hastanede kalış süresi, yoğun bakım ünitesi değerlendirmesinin gerekliliği ve tedavi planları incelendi.

Bulgular: Çocukların %65’inden fazlası 1 ile 3 yaş arasında idi. Yaralanma erkeklerde (%66,7), kızlara (%33,3) oranla daha fazla idi. Kırk iki hastanın 17’sinde (%40,5) sadece kafa travması mevcuttu, bunların yaklaşık olarak yarısında travmatik beyin hasarı görüldü. Altı hastada sadece toraks travması (%14,3) ve dört hastada ise (%9,5) sadece ekstremite travması saptandı. Ortalama PGKS 7 (3-15) ve ortalama PTS 9 (-6 ve 12) idi. TV düşmesi sonucu beş çocuk hayatını kaybetti, bunların hepsi iki yaş ve altında idi ve hepsinde kafa ve toraks travması bulunmaktaydı. Bu çocukların başvuru anındaki PTS ve PGKS skorları daha büyük çocuklara oranla daha düşüktü. TV düşmesi sonucu yaralanmaların en sık nedeni uygun olmayan sabitleyicilerdir. Büfeler ve raflarda bu sorun daha sıktır (%71,4), en sık yaralanma mekanizmaları ise mobilyanın üzerine düşmesi veya çocuğun mobilyayı kendi üzerine doğru çekmesidir (%19).

Sonuç: Televizyon düşmeleri ile ilgili yaralanmalar çocuklarda ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Bunlar önlenebilir yaralanmalardır. Çocukların televizyon etrafındaki hareketleri kısıtlanmalı ve çocuklar mutlaka iyi denetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, mobilya tipi, pediatrik Glaskow koma skalası, pediatrik travma skoru; televizyon, yaralanma

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.