fbpx

Blog Details

Akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında kolorektal stent uygulamasının rolü

Hakan Yanar, Beyza Ozcinar, Fatih Yanar, Emre Sivrikoz, Orhan Agcaoglu, Nergiz Dagoglu, Kayihan Gunay, Recep Guloglu, Cemalettin Ertekin

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 23-27 |

DOI: 10.5505/tjtes.2014.39596

Amaç: Son yıllarda akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında gerek palyasyon gerek cerrahi öncesi dekompresyon amaçlı kolorektal stentlerin kullanımı artış göstermektedir. Bu çalışmada, kansere bağlı akut kolorektal tıkanmalarda endoskopik stent uygulamasının teknik ve klinik açıdan etkinliği, güvenilirliği ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mart 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında acil cerrahi kliniğimizde akut malign kalın bağırsak tıkanması tanısıyla tedavi edilen 100 hastanın 42’sine stentleme uygulandı. Tüm hastalara kaplı olmayan genişleyen metal stentler endoskopik yöntemle fluoroskopi eşliğinde yerleştirildi. Hasta veritabanı kullanılarak yöntemin etkinliği ve komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Stentleme işlemi teknik açıdan 39/42 (%92.8), klinik açıdan 38/42 (%90.4) hastada başarıyla uygulandı. Bunlardan 16 hastaya elektif cerrahi rezeksiyon uygulandı, diğer 26 hastada metastatik tümör veya yandaş hastalıklar nedeniyle işlem palyatif olarak kabul edildi. On (%23.8) hastada komplikasyon gelişti, en sık tenesmus (n=3) izlendi. Stent migrasyonu, kanama ve rekto-sigmoid kolon perforasyonu ikişer hastada izlendi. Bir olguda gaita sıkışmasına bağlı stent tıkanması meydana geldi.

Tartışma: Malignite kaynaklı akut kolorektal tıkanmalarda stentleme efektif ve göreceli olarak güvenli bir işlem olup, hafif dereceli komplikasyolara neden olur. Obstrüktif kolorektal kanser hastalarında elektif rezeksiyona olanak sağlamakta, ayrıca cerrahi tedaviye uygun olmayan olgularda palyasyon amaçlı kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, tıkanıklık, kendiliğinden genişleyen metal stent, stent.

Comments are closed