fbpx

Blog Details

Gece genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları güvenli mi?

Ahmet Kemalettin Koltka 1, Mehmet İlhan, Achmet Ali, Ali Fuat Kaan Gök, Nükhet Sivrikoz, Teoman Hakan Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin

PMID: 29350363 DOI: 10.5505/tjtes.2017.95079

Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2018 Jan;24(1):20-24.

Amaç: Yorgunluk ve uykusuzluk doğru karar verme yetisini ve motor becerileri etkileyerek tıbbi performansı ve hasta bakım kalitesini düşürebilir. Bu çalışmanın amacı, farklı zamanlarda genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları ile istenmeyen sonuçlar arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü düzey bir üniversite hastanesinin acil servisinde 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arasında ameliyat edilen tüm laparoskopik kolesistektomi ve apendektomi olguları çalışmaya dahil edildi. Ameliyat zamanları üçe ayrıldı: 08.01–17.00 arası (G1: gündüz), 17.01–23.00 arası (G2: erken mesai sonrası) ve 23.01–08.00 arası (G3: gece). Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları taranarak ameliyatta ve ameliyat sonrası dönemlerde anestezi veya cerrahiye ait komplikasyon yaşayıp yaşamadıkları incelendi.

Bulgular: Bağımsız değişkenler olan yandaş hastalıklar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, ASA skoru ve ameliyat zamanı ile bağımlı değişken olan ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı arasındaki ilişki multipl regresyon analizi yapılarak değerlendirildi. Gece yapılan ameliyatlar (p<0.001 OR: 6.7 CI [2.6–16.9]) ve yüksek yaşın (p=0.004 OR: 1.04 CI [1.01–1.08]) ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı için risk faktörü olduğu saptandı. Aynı değerlendirme ameliyat sonrası komplikasyonlar için yapıldığında yukarıdaki bağımsız değişkenler ile ameliyat sonrası komplikasyon sıklığı arasında ilişki olmadığı saptandı.

Tartışma: Gece yapılan ameliyatlarda ve yaşlı hastalarda ameliyat sırasında komplikasyon riski ciddi morbidite veya mortalite artışına neden olmadan artmaktayken ameliyat sonrası komplikasyon sıklığında artışa neden olan bir bağımsız değişken bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat zamanı, ameliyat sırasında komplikasyon, ameliyat sonrası komplikasyon; genel anestezi; laparoskopik cerrahi.

Comments are closed