fbpx

Blog Details

Periferik arter yaralanmalarında ayak bilek basınç indeksinin rolü

Mehmet Kurtoğlu, Kemal Dolay, Burçin Karamustafaoğlu, Hakan Yanar, Muharrem Kuzkaya

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(5): 448-452

Amaç: Anjiyografi, şüpheli bulguların varlığında “altın standart” tanı yöntemidir; ancak, pahalı, uzun süren ve invaziv bir yöntemdir. Bu çalışmada, gereksiz anjiyografi sayısını azaltmak amacıyla, hızlı ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan ayak bilek basınç indeksinin (ABİ) şüpheli periferik arter yaralanmalarının tanısındaki rolü araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Periferik arter yaralanması şüphesi olan 1772 hastanın verileri prospektif olarak incelendi. Fiziksel incelemede arter yaralanmasının kesin bulguları saptanan 283 (%16) hastaya acil cerrahi girişim uygulandı. Şüpheli bulguları olan 1489 (%84) hastanın ABİ hesaplandı. ABİ ≥1 olan hastalar konservatif takip edilirken, ABİ <1 olan hastalara dupleks USG ve/veya anjiyografi yapıldı. Arteriyel yaralanma saptanan hastalar ameliyata alındı.

Bulgular: Şüpheli bulguları olan 1489 hastadan ABİ ≥1 olan 1343 (%90) hastanın 7’sinde (%0,5) takip sırasında erken dönemde arter yaralanması saptanarak cerrahi girişim uygulandı, morbidite gözlenmedi. ABİ <1 olan 146 (%10) hastanın 39’unda (%26,7) arter yaralanması saptandı. Şüpheli periferik arter yaralanmasında 1’in altındaki ABİ duyarlılığı %84,8; özgünlüğü %92,6; pozitif kestirim gücü %26,7; negatif kestirim gücü %99,5; tanı değeri %92,3 idi.

Sonuç: Periferik arteriyel yaralanmaya ait şüpheli bulguların varlığında, ABİ ≥1 saptanması arteriyel yaralanmayı %99,5 oranında dışlar ve hastaların %90’ında ek tetkik yapılmasını önler. Bu hastalarda, ileri tetkiklere geçilmeden önce ABİ tercih edilecek ilk tanı yöntemi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ayak bilek indeksi, ekstremite travması, periferik arter yaralanması

Comments are closed