fbpx

Blog Details

Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi: Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap + aralıklı pnömotik kompresyonun karşılaştırılması

Kürşat Serin, Hakan Yanar, Yaşar Özdenkaya, Simru Tuğrul, Mehmet Kurtoğlu

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 130-134

Amaç: Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolide (VTE) düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile elastik çorap ve aralıklı pnömatik kompresyon (EÇ+APK) profilaksi yöntemlerinin VTE riski açısından etkinliği ve güvenirliliği araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Haziran 2005 ile Haziran 2007 tarihleri arasında 7 günden uzun süre mekanik ventilatöre bağımlı olarak yoğun bakımda yatan 259 hasta prospektif olarak yatışlarının 3. ve 7. gününde alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastaların 152’sinde (%59) DMAH, 94 hastada (%36) EÇ ve APK kullanıldı.

Bulgular: DMAH grubunda üç hastada (%2) derin ven trombozu (DVT) saptanırken, EÇ ve APK grubunda bir hastada (%1) DVT saptandı. Kanama 15 hastada (%11) görüldü. VTE sıklığı %1,5 (4/259) olarak saptandı. PE gelişen dört hastadan ikisinde ölümcül pulmoner emboli gelişti (%0,7).

Sonuç: İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi biriminde, yüksek mortalite ve morbiditenin olduğu yoğun bakım hastalarında uygulanan VTE profilaksi protokolünü yeterli ve güvenli olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Travma ve acil cerrahi, venöz tromboemboli; yoğun bakım.

Comments are closed